Záruka ATMOSPlus

Závazný externí postup - (revize IV.2015)

Záruka ATMOS Plus je finanční produkt nabízený společnosti ATMOS Chrást, s. r .o. svým distributorům a dealerům na území celé Evropy vč. evropské části Ruska. Výjimku tvoří země Bělorusko a Ukrajina. Tento produkt je v rámci nabídky volitelný a rozšiřuje nabídku širších služeb zákazníkům využívajícím stroje ATMOS – prodloužení standardních záručních lhůt v závislosti na typu stroje.

 1. Záruku ATMOS Plus prezentuje obchodní manažer/distributor zákazníkovi v nabídce dle svého uvážení. Doba záruky ATMOS Plus může být 12 , 24 nebo 36 měsíců, společně se zárukou výrobce však maximálně 48 měsíců. Odpovídající podmínky uzavření záruky ATMOS Plus jednotlivých druhů zařízení, jsou uvedena v následující tabulce:
  Druh zařízení Základní záruka (záruka výrobce) Rozšířená záruka
  Záruka ATMOS Plus 24 Záruka ATMOS Plus 36 Záruka ATMOS Plus 48
  SEC 12 ++) / 15 +)
  měsíců 6000 mth
  vyjmenované díly+++
  24 měsíců
  (včetně základní záruky)
  max.10000 mth včetně základní záruky
  vyjmenované díly+++
  36 měsíců
  (včetně základní záruky)
  max.14000 mth včetně základní záruky
  vyjmenované díly+++
  48 měsíců
  (včetně základní záruky)
  max.18000 mth včetně základní záruky
  ST 12 ++) / 15 +)
  měsíců 6000 mth
  vyjmenované díly+++
  24 měsíců
  (včetně základní záruky)
  max.10000 mth včetně základní záruky
  vyjmenované díly+++
  36 měsíců
  (včetně základní záruky)
  max.14000 mth včetně základní záruky
  vyjmenované díly+++
  48 měsíců
  (včetně základní záruky)
  max.18000 mth včetně základní záruky
  Albert 24 ++) / 27 +)
  měsíců 6000 mth
  není vyjmenované díly+++
  36 měsíců
  (včetně základní záruky)
  max.8000 mth včetně základní záruky
  vyjmenované díly+++
  48 měsíců
  (včetně základní záruky)
  max.10000 mth včetně základní záruky
  Generátory 12 ++) / 15 +)
  měsíců 1000 mth
  vyjmenované díly+++
  24 měsíců
  (včetně základní záruky)
  max.1500 mth včetně základní záruky
  vyjmenované díly+++
  36 měsíců
  (včetně základní záruky)
  max.2000 mth včetně základní záruky
  vyjmenované díly+++
  48 měsíců
  (včetně základní záruky)
  max.2500 mth včetně základní záruky
  PDP 12 ++) / 15 +)
  měsíců 1000 mth
  vyjmenované díly+++
  24 měsíců
  (včetně základní záruky)
  max.1500 mth včetně základní záruky
  vyjmenované díly+++
  36 měsíců
  (včetně základní záruky)
  max.2000 mth včetně základní záruky
  vyjmenované díly+++
  48 měsíců
  (včetně základní záruky)
  max.2500 mth včetně základní záruky
  Sušiče 12 ++) / 15 +) měsíců
  nebo
  24 ++) / 27 +) měsíců
  vyjmenované díly+++
  24 měsíců
  (včetně základní záruky)
  max.10000 mth včetně základní záruky
  vyjmenované díly+++
  36 měsíců
  (včetně základní záruky)
  max.14000 mth včetně základní záruky
  vyjmenované díly+++
  48 měsíců
  (včetně základní záruky)
  max.18000 mth včetně základní záruky

  Poznámka:

  • +) od data dodání

  • ++) od data uvedení do provozu

  • +++) motor, blok, měnič, chladič, FD sušič, vzdušník, CPU řídící jednotku

  Kompresory Albert E.40 až E.65 bez uvedení mth.
  Roční pojistné je 1% z prodejní ceny ATMOS.

 2. Obchodní manažer současně při podpisu Kupní smlouvy / Smlouvy o dílo (nebo kdykoliv během během základní záruční doby poskytnuté výrobcem) zajistí podepsání záručního listu / servisní smlouvy Záruky ATMOS Plus (1x ATMOS, 1x distributor,– viz vzor). Ke každému kompresoru se vypisují údaje zvlášť (viz. předmět plnění). V případě, že je prodloužená záruka ATMOS Plus sjednána již při podpisu kupní smlouvy / smlouvy o dílo, může být v nich uvedena a to za předpokladu, že je sepsán záruční list a tvoří přílohu smlouvy. V kupní smlouvě / Smlouvě o dílo obchodní manažer potom uvede „Na kompresor je poskytnuta záruka v délce XX měsíců na základě prodloužené záruky ATMOS Plus, která je nedílnou součástí smlouvy a tvoří přílohu č. X“.

 3. V případě uzavření smlouvy o záruce ATMOS Plus před provedením UDP (uvedení do provozu) musí distributor / dealer písemně informovat zástupce výrobce o vzniku této události mailovou zprávou na adresu reklamace@atmos-chrast.cz.

 4. Nejpozději do konce kalendářního měsíce distributor / dealer předá firmě Atmos přes e-mailovou adresu reklamaceatmos-chrast.cz nově podepsané záruční listy k nově uzavřeným zárukám toho daného kalendářního měsíce.

 5. Preventivní pravidelný servis a opravy jsou zajišťovány výhradně autorizovaným servisem výrobce. Servisní práce provádí distributor / dealer pokud má servisní autorizaci nebo jiný autorizovaný servisní partner na základě uzavřené „Rámcové servisní smlouvy“ a objednávky vystavené distributorem / dealerem. Stroje musí být servisovány dle předpisu v návodu na obsluhu a údržbu a dodané dokumentace a o jejich servisu musí být vedeny záznamy.

 6. V případě reklamace na stroj v rámci záruky ATMOS Plus probíhá reklamační řízení zcela standartním způsobem. Autorizovaný servis po odstranění závady a dokončení opravy reklamuje závadu prostřednictvím reklamačního protokolu na www.atmos-chrast.cz s vyznačením zaškrtávacího políčka záruka ATMOS Plus a do poznámky uvede „Prodloužená záruka ATMOS Plus v délce X měsíců“. Poškozený materiál odesílá autorizovaný servis dle aktuálních interních postupů pro reklamace do společnosti ATMOS, pokud není předem dohodnuto jinak. Reklamační komise ATMOSu Chrást dále rozhodne o oprávněnosti reklamace z hlediska plnění záručních podmínek výrobce na stroj. Pokud k reklamované závadě došlo po uplynutí záruční doby výrobce, ale záruční podmínky byly jinak splněny pro záruku ATMOS Plus, reklamační komise řeší náklady na opravu jako pojistnou událost finančního produktu výrobce.

 7. Kalkulace servisu k servisní smlouvě provádí distributor / dealer a autorizovaný servis sám.

 8. Každá škodná událost má minimální spoluúčast distributora 1000CZK nebo v zahraničí 40€.

 9. Platba pojistného je splatná dle faktury výrobce, kterou výrobce vytvoří vždy po obdržení podepsaného záručního listu od distributora, na předem stanovený počet měsíců/roků jednorázově na celou dobu trvání prodloužené záruky.

 10. Pojišťovna a výrobce si vyhrazuje právo ne/schválit pojistné plnění na základě sporných, pozdě doložených nebo nedostatečných údajů / dat k pojistné události.

 11. Výplata pojistného plnění bývá zpravidla vyplacena v termínu 2–4 měsíce od vypořádání škodné události.

 12. Pojistné plnění se v době pojištění vztahuje na hlavní komponenty (motor, blok, měnič, chladič, sušičku FD, vzdušník, CPU řídící jednotku).